zakopiec baner
OW ZAKOPIEC jadalnia
oscypki_duże
owca
pocztowka_pico
basen geotermalny
oscypki
Jaszczurówka
Jaszczurówka

zabawa na sankach
zabawa na sankach

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

Jaszczurówka
Jaszczurówka

1/55
OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

zabawa na sankach
zabawa na sankach

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

1/53
OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

zabawa na sankach
zabawa na sankach

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

1/53
OW ZAKOPIEC pok. 2os
OW ZAKOPIEC pok. 2os

zabawa na sankach
zabawa na sankach

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

OW ZAKOPIEC pok. 2os
OW ZAKOPIEC pok. 2os

1/53
OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

zabawa na sankach
zabawa na sankach

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

1/53
ferie zimowe dla rodzin
ferie zimowe dla rodzin

biegówki_w_lesie_2
biegówki_w_lesie_2

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

ferie zimowe dla rodzin
ferie zimowe dla rodzin

1/53
szkoła_narciarska
szkoła_narciarska

zabawa na sankach
zabawa na sankach

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

szkoła_narciarska
szkoła_narciarska

1/53

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Dlaczego Twoim zdaniem warto wybrać się zimą do Zakopanego?” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Ośrodek Wypoczynkowy „Tatrzańska” ul. Jaszczurówka 19, 34-500 Zakopane, posiadająca nr NIP 764-218-20-29; (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/OsrodekWypoczynkowyZakopiec/ (zwanej dalej “Fanpage”) na osi czasu.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

 

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c.  Odpowiedzenie na pytanie konkursowe, oznaczając przy tym troje znajomych.

 

3. Konkurs trwa od dnia 28 grudnia 2016 godz 17:00 do 12 lutego 2017 godz. 23:59

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook,

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest:  darmowy weekendowy pobyt w OW "ZAKOPIEC" dla 2 osób ze śniadaniami w terminie 24-26.02.2017

 

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASAD PRZYZNANIA NAGRODY

1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który uzyska najwięcej polubień swojej odpowiedzi.

 

2. W przypadku remisu, organizator wybierze najlepszą odpowiedź.

 

3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.

 

4. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona na osi czasu profilu Ośrodka Wypoczynkowego „Zakopiec”.

 

5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

 

6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie przydzielona.

 

7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.zakopiec.pl oraz na Fanpage.

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych

danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

 

9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “ Dlaczego Twoim zdaniem warto wybrać się zimą do Zakopanego?”

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści na osi czasu.

basen geotermalny
basen geotermalny

zabawa na sankach
zabawa na sankach

OW ZAKOPIEC
OW ZAKOPIEC

basen geotermalny
basen geotermalny

1/53